فاضلاب چیست


فاضلاب چیست ، تعاریف زیادی از فاضلاب وجود دارد که به طور کلی به بازمانده ها و دورریزی های محلی، شهری یا صنعتی گفته می شود و بیشتر فاضلاب ها از فعالیت های خانگی مورد نظر است که این فاضلاب، آبی است که مواد زائد بدن انسان و فاضلاب از اقدامات بهداشتی، استحمام، شستشوی لباس و... تشکیل می شود.

در ادامه می خوانید فاضلاب چیست

تصفیه آب صنعتی


تصفیه آب صنعتی ، آب ماده ای حیاتی برای حفظ تولیدات و صنایع است، در بعضی از کارخانه های صنعتی از آب برای خنک کردن تجهیزاتی که برای تولید محصول است استفاده می کنند و با تصفیه آب صنعتی می توان فاضلاب های صنعتی در عین تولید و حاوی موارد خطرناک مثل فلزات سنگین و اسیدها هستند را تصفیه کرد.

در ادامه می خوانید تصفیه آب صنعتی

پساب چیست

 
پساب چیست، به آب هایی که بعد از مصرف در یک مورد خاص کیفیت خود را از دست می دهند و آب های دور ریختنی هستند که بعد از تصفیه قابلیت استفاده را داشته باشند پساب یا فاضلاب گفته می شود.

در ادامه می خوانید پساب چیست