پساب چیست

 
پساب چیست، به آب هایی که بعد از مصرف در یک مورد خاص کیفیت خود را از دست می دهند و آب های دور ریختنی هستند که بعد از تصفیه قابلیت استفاده را داشته باشند پساب یا فاضلاب گفته می شود.

در ادامه می خوانید پساب چیست