چاپ
دسته: blog
بازدید: 804
پساب چیست

 
پساب چیست، به آب هایی که بعد از مصرف در یک مورد خاص کیفیت خود را از دست می دهند و آب های دور ریختنی هستند که بعد از تصفیه قابلیت استفاده را داشته باشند پساب یا فاضلاب گفته می شود.

معمولا آب بعد از یک بار استفاده کیفیت اولیه و بهداشتی خود را از دست میدهد و به علت، مواد شیمیایی و عوامل بیماری زا برای انسان ها و محیط زیست خطرآفرین می شود.

انواع پساب


پساب ممکن است خانگی، صنعتی، کشاورزی باشد که از نظر، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولژیکی دارای چهار حالت ضعیف، متوسط، قوی و خیلی قوی می باشد.
پساب خانگی: به فاضلاب ناشی از مصرف آب در واحدهای تجاری، اداری، رستوران ها و.. یا سایر محیط های انسانی مصرف کننده ی آب پساب خانگی می گویند.
پساب صنعتی: به آبی گفته می شود که در تولید و ساخت یک محصول تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.
پساب کشاورزی: در این فاضلاب ها سم های کشاورزی مثل هیدرو کربن های هالوژیه و ترکیبات فسفر دار وجود دارد که این ترکیبات، بسیار خطرناک هستند.
هدف های تصفیه پساب

برخی از هدف های تصفیه پساب شامل


1-تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم: فاضلاب های شهری همیشه دارای میکروب های گوناگونی می باشند که بعد از ورود فاضلاب تصفیه نشده به محیط زیست و منابع طبیعی آب، چه آنهایی که روی زمین و چه آنهایی که در زیر زمین هستند موجب آلوده شدن می شود.
2-بازیابی فاضلاب: با توجه به اینکه مقدار نمک های معدنی در فاضلاب کمتر از آب دریاها آزاد می باشد، فاضلاب جزء آب های شیرین ولی آلوده به حساب می آید، استفاده دوباره از فاضلاب به جای آب شیرین جهت آبیاری و کشاورزی و... ارزان تر از شیرین سازی آب دریاهای شور می شود.
3-تولید کود طبیعی: لجنی که از تصفیه زیستی فاضلاب به دست می آید دارای مقدار بسیاری از، ترکیبات شیمیایی نظیر سولفات ها و فسفات ها، نیرات ها می باشد که ارزش غذایی زیادی برای رشد گیاهان دارند.

نتیجه گیری


شیوه گردآوری و دور ریزی پساب در هر منطقه بستگی به آگاهی محلی نسبت به محیط های زیست متفاوت است و سیستم های فاضلاب برای جمع اوری آب های سطحی و یا فاضلاب های صنعتی در مجتمع های بزرگ صنعتی از اهمیت بسیاری برخوردار است.