فاضلاب شهری چیست ؟ ، هر آبی که برای مصارف گوناگون تهیه بشود و بعد از استفاده آن آب کیفیت خود را از دست بدهد به آن فاضلاب می گویند به شکل کلی آب بعد از استفاده از کیفیت خود در برابر فعالیت های گوناگون انسانی از دست می دهد . 

و به علت داشتن نا خالصی و آلاینده ها برای تخلیه به محیط زیست بسیار ضرر دارد .
فاضلاب ها از نظر منشا تولید به شکل زیر دسته بندی می شوند :
فاضلاب بهداشتی که خود به فاضلاب خانگی ، فاضلاب تجاری و فاضلاب موسسه های عمومی تقسیم می شوند .
فاضلاب صنعتی
فاضلاب کشاورزی
فاضلاب سطحی یا سیلاب
مشخصات فاضلاب بر مبنای ترکیب فیزیکی ، شیمیایی و بیو لوژیکی آن وصف می شود . خیلی از ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی بر روی یکدیگر موثر هستند . به عنوان مثال دما مثل یک مشخصه فیزیکی ، بر روی اندازه های گازهای محلول و فعالیت بیولوژیکی موثر است . به شکل کلی دقت بر پارامتر های کیفی فاضلاب از واجبات مهم طراحی درست تصفیه خانه های فاضلاب و به کارگیری خوب از آن ها می باشد .


انواع مواد جامد :


مواد جامد موجود در فاضلاب از پارامترهای مهم در طراحی و استفاده تصفیه خانه های فاضلاب می باشد که آزمایش هایی انجام می دهند در عین سادگی احتیاج به دقت بسیار بالایی می باشند .


کدورت :

کدورت مثل یکی از تست های ارزیابی کیفیت پساب ها و آب های طبیعی در برابر مواد جامد معلق بوده و کلوئیدی به کار برده می شود .

 

جذب و انتقال نور :


اندازه جذب نور به وسیله ترکیب های موجود در محلول را جذب آن محلول می گویند .


درجه حرارت :


میانگین دمای فاضلاب از میان 3 تا 27 درجه سانتی گراد قابل تغییر است و اندازه معمول آن به 6/15 درجه سانتی گراد می رسد . اکسیژن در آب های گرم کمتر حل می شود . و از طرف دیگر هر قدر حرارت محیط بیشتر شود . فعالیت بیولوژیکی در آن افزایش می یابد .